/ Forenzní a investigativní služby

Nová pravidla pomohou při odhalování padělků

V souvislosti s přijetím nového zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní správy ČR (č. 355/2014 Sb.) by se od roku 2015 mělo výrazně posílit postavení oprávněných držitelů ochranných známek a licencí. Přijatým předpisem tak došlo ke sladění české legislativy s legislativou evropskou.

Dosavadní úprava byla pro odhalování a postihování padělků značně nedostatečná a nefunkční. Prakticky vůbec se totiž nevztahovala na oblast vnitrostátní výměny zboží mezi podnikateli a nastavena byla výlučně na ochranu spotřebitelů. Oprávněné a plagiátorstvím poškozované subjekty tak dosud neměly možnost využívat dostupných instrumentů celních orgánů na poli boje proti zboží porušujícímu práva duševního vlastnictví.

Nová pravidla zejména:

  • všem podnikatelům pod hroznou postihu zakazují jakkoliv nakládat s padělky (výroba, zpracování, přeprava, skladování, prodej, uvádění na trh atp.)
  • výrazně ulehčí spolupráci mezi oprávněnými osobami a celními orgány, vzájemnou výměnu informací a jejich následnou využitelnost v rámci správního či i trestního řízení
  • umožní celním orgánům provádět účinnější opatření proti padělkům včetně jejich zadržení
  • zjednodušují řízení o zničení zadrženého padělaného zboží

Především může zákon podstatným způsobem pomoci při silnějším důkazním zadokumentování nejflagrantnějších případů nezákonného uvádění padělků na trh a následném exemplárním potrestání pachatelů. Nová pravidla by však měla mít nově i výrazně preventivní charakter, neboť se vztahují nejen na samotné původce plagiátů, ale i na všechny ostatní články v rámci logistického řetězce. I "nevědomí" podnikatelé, kteří s padělky jakkoliv disponují (obchodníci, dopravci, logistici), by tak této problematice měli věnovat náležitou pozornost. Případné postihy se totiž mohou týkat i jich.   

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník