/ Newsletter

Budoucí hrozby a hlavní poznatky výroční zprávy FAÚ

Finanční analytický úřad na konci dubna zveřejnil svou druhou výroční zprávu. Instituce, která organizačně v roce 2017 po dvaceti letech své existence nahradila Finanční analytický útvar, plní především „funkci hlavního státního orgánu pro sběr a analýzu obchodů podezřelých ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo ze spojení s financováním terorismu“, cílem úřadu je poté „verifikace prvotních podezření za současného obstarání dalších informací nezbytných pro rozhodnutí o dalším postupu“.

Svou činnost FAÚ člení na analytickou, legislativnídozorovou, částečně se také pokouší o prognózu vývoje praní peněz a financování terorismu.

Na zhruba čtyřiceti stranách FAÚ shrnuje své působení v uplynulém roce – to hodnotí veskrze pozitivně, přičemž vyzdvihuje zejména čím dál intenzivnější spolupráci a výměnu informací, ať už s dalšími institucemi a orgány v rámci samotné České republiky (policie, celní a finanční správa), nebo v mezinárodním měřítku s dalšími finančními zpravodajskými jednotkami (sdruženými v mezinárodní skupině finančních zpravodajských jednotek Egmont Group). Úřad ve zprávě vyzdvihuje snahu o řešení menšího počtu „rozsáhlých sofistikovaných kauz“, často s mezinárodním přesahem. Za uplynulý rok podal 395 trestních oznámení a na základě svých rozhodnutí zajistil částku 7,546 mld. Kč, nejvyšší v historii úřadu a více než trojnásobnou oproti prostředkům zajištěným v předchozím roce (2,146 mld. Kč).

Všechny souhrnné statistiky činnosti úřadu předkládáme v doprovodné infografice.

Zajímavou část výroční zprávy z pohledu subjektů usilujících o co nejvyšší úroveň bezpečnosti představuje „Prognóza vývoje praní peněz a financování terorismu“. FAÚ identifikuje některé aktivity, které „stejně jako v předchozích letech budou převládat v oblasti detekovaných forem legalizace výnosů z trestné činnosti“ (jejich výčet rovněž v doprovodné infografice).

Za důležitou považuje FAÚ i svou činnost v oblasti legislativy. Ta se v roce 2018 nesla ve spojení s novými evropskými směrnicemi, konkrétně s tzv. GDPR (2016/679) – ochrana osobních údajů, a tzv. AMLD5 (2018/843) – boj s praním špinavých peněz a financování terorismu, o kterých jsme již psali v našich některých minulých článcích (např. zdezde). FAÚ totiž v současnosti připravuje novelu tzv. „AML zákona“ (zákon č. 253/2008 Sb.), ve které navrhuje několik nových změn (jejich výčet opět v přiložené infografice).

Rok 2018 byl pro FAÚ důležitý i z pohledu hodnocení rizik. Česká republika procházela v letech 2017 a 2018 hodnocením opatření v oblasti AML, zpracovaném monitorujícím orgánem Rady Evropy Moneyval. Ačkoliv Česká republika z hodnocení vychází jako země, která zaznamenala určitý pokrok, zpráva zároveň navrhuje „proaktivnější přístup českých úřadů k vyšetřováním praní peněz“. Na mezinárodní hodnocení poté navazuje tzv. „národní hodnocení rizik“, které je koordinováno právě pod hlavičkou FAÚ. Národní hodnocení rizik by dle výroční zprávy mělo „komplexně analyzovat rizika ve všech oblastech a pracovat s veškerými dostupnými informacemi, zároveň by jeho výsledky měly být snadno interpretovatelné pro soukromý sektor“, jehož zástupci se mohou do národního hodnocení rizik přímo zapojit.

FAU_VZ_infografika

Za jednu z nejzajímavějších částí zprávy lze bezesporu považovat i kapitolu popisující některé případy řešené úřadem v tomto roce. Co do oblasti podnikání jsou případy velmi různorodé – zahrnují např. webovou inzerci sexuálních služeb, tzv. katalogové podvody, falsifikáty notářských zápisů, bílé koně i kryptoměny.

Na závěr této kapitoly FAÚ také zdůrazňuje známé rčení „důvěřuj, ale prověřuj“, a to ve spojení s případem nespecifikované velké organizace, „kde jako ekonomku a účetní dlouhodobě zaměstnávali osobu, která měla navíc i dispoziční oprávnění ke všem účtům...(tuto organizaci) asi později velice překvapilo, že celá léta finančně přispívali na zahraniční cesty této osoby, nákupy nemovitostí, plastické operace či statisícové útraty za luxusní kabelky a jiné kratochvíle”.

I optikou ryze státní instituce FAÚ se tak opětovně ukazuje, že mnohé organizace stále výrazně podceňují smysl prověřování vlastních zaměstnanců, obchodních partnerů, dodavatelů a jakýchkoliv dalších subjektů, s nimiž spolupracují, kdy jim navíc adekvátní a systematické prověřování může ušetřit značné prostředky i ochránit jejich reputaci.

S prověřováním subjektů, ať už jde o fyzické či právnické osoby, máme široké zkušenosti, nasbírané v průběhu let napříč různými sektory i profesemi. Význam našich aktivit nicméně vnímáme i v kontextu osvěty, prevence a zdokonalování firemní kultury českých společností. Ať už se tedy zajímáte o konkrétní řešení pro konkrétní případ, nebo jen chcete zvýšit úroveň povědomí svojí organizace o existujících hrozbách, stačí nás kontaktovat a domluvit si schůzku.

Celou výroční zprávu FAÚ si můžete stáhnout a přečíst zde.

Zpět na výpis

Newsletter

Související články

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník