GDPR – Informační memorandum pro klienty a obchodní partnery – aktualizace

Vážení, za účelem řádného nakládání s osobními údaji si Vás dovolujeme informovat o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů ve společnosti Screening Solutions s.r.o., IČ: 27120350, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova 15/11, PSČ 110 00 (dále jen „Společnost“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o pravidlech nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) účinného od 25. května 2018.

Kategorie osobních údajů

Společnost zpracovává v nezbytně nutném rozsahu identifikační a kontaktní osobní údaje Klientů a Obchodních partnerů (jedná se o jméno, příjmení, adresu, pracovní zařazení, telefonní číslo, číslo bankovní účtu a emailovou adresu) a dále osobní údaje Správců svěřenských fondů zapsaných v České republice z veřejně dostupné části evidence svěřenských fondů Ministerstva spravedlnosti České republiky (jedná se o jméno, příjmení, doručovací adresu, GPS souřadnice doručovací adresy, den vzniku a zániku funkce), a to vždy za splnění principu minimalizace údajů.

Právní základ a účel zpracování

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává pouze na základě konkrétního právního základu, pro stanovený účel, ukládá je ve formě umožňující jejich jednoznačnou identifikaci po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, a chrání je pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodování, včetně profilování.

Právními základy pro zpracování osobních údajů s jim přináležejícími účely a dobou, po kterou budou osobní údaje uloženy, jsou:

 1. Uzavírání a splnění smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti (včetně fáze před uzavřením smlouvy) pro účely realizace podnikatelské činnosti Společnosti, s dobou uložení osobních údajů v délce 10 let od skončení účinnosti smlouvy vycházející z promlčecí lhůty pro případné uplatnění majetkových práv v souladu s § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Oprávněné zájmy Společnosti za účelem:
  • zasílání obchodních sdělení (informace a nabídky služeb) stávajícím Klientům, s dobou uložení osobních údajů v závislosti na aktuálnosti zájmu o poskytované služby.  Zpracování osobních údajů a nabízení služeb Společnosti neprodleně ukončíme v případě vznesení Vaší námitky proti tomuto zpracování.
  • ukázky snadného a efektivního způsobu vyhledávání údajů z evidence svěřenských fondů zapsaných v České republice pro veřejnost, se zájmem zvýšit transparentnost podnikatelského prostředí. Zdrojem osobních údajů správců svěřenských fondů je veřejná část evidence svěřenských fondů zapsaných v České republice, resp. jednotlivé výpisy z informačního systému Ministerstva spravedlnosti České republiky (portál Justice.cz). Osobní údaje správců svěřenských fondů jsou doplněny o lokační údaje doručovacích adres (GPS souřadnice) a prezentovány jako součást publikovaného článku na webových stránkách Společnosti. Údaje jsou jednorázově shromážděny k datu 12. března 2019, tedy k datu publikace uvedeného článku. Vzhledem k tomu, že zdrojem údajů je primárně databáze veřejné instituce, je správnost údajů do značné míry vázána na tento subjekt. V případě, že máte výhrady ke správnosti některého údaje, prosím kontaktujte nás na níže uvedené emailové adrese. Doba uložení osobních údajů je stanovena v délce dvou let od data publikace článku.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktování a zasílání obchodních sdělení (informace a nabízení služeb Společnosti) potenciálním Klientům, kteří vyplnili sebehodnotící dotazník protikorupční připravenosti na webových stránkách Společnosti.  Doba uložení osobních údajů je v délce jednoho roku.
 4. Plnění právní povinnosti, kterým Společnost podléhá (zejména se jedná o účetní, daňové a archivační), s dobou uložení dle zákonných lhůt.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

S ohledem na zpracování Vašich osobních údajů máte právo od Společnosti požadovat:

 1. přístup k osobním údajům, jež zpracovává, s možností získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány včetně jejich kopie,
 2. opravu osobních údajů, jež zpracovává, pokud jsou podle Vás nepřesné či neúplné,
 3. výmaz osobních údajů, pokud pominou účely, pro které byly shromážděny, resp. zpracovány, popřípadě byly zpracovány protiprávně nebo byla z Vaší strany vznesena námitka proti jejich zpracování,
 4. omezení zpracování osobních údajů, pokud nesouhlasíte s přesností zpracovávaných osobních údajů, zpracování je podle Vás protiprávní, ale odmítáte výmaz, popřípadě pominuly účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 5. přenos osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu s nabízením služeb Společnosti, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

V případech, kdy Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování, a to zasláním emailu na adresu cerny@screening-solutions.com.

Pokud jste nám udělili souhlas pro zpracování osobních údajů pro účel kontaktování a zasílání obchodních sdělení, máte právo jej kdykoliv odvolat zasláním zprávy na níže uvedenou emailovou adresu, poté ukončíme zpracování Vašich osobních údajů a nabízení služeb Společnosti. Tím ovšem není dotčena zákonnost zpracování těchto osobních údajů před jeho odvoláním.

Všechny Vaše požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy a o provedených změnách, opravách nebo výmazech osobních údajů Vás budeme, včetně všech příjemců, neprodleně informovat, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje našich Klientů a Obchodních partnerů neposkytujeme žádným příjemcům, kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro Společnost a jejím jménem, tj. kteří zpracovávají účetní a daňovou agendu. Vaše osobní údaje nebudou předány žádnému příjemci ve třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii.

Osobní údaje správců svěřenských fondů z evidence svěřenských fondů, které jsou veřejně dostupné a dohledatelné, jsou zpřístupněny návštěvníkům webových stránek Společnosti. Společnost sama nepředává export tohoto datového souboru žádné třetí osobě.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněnými úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců, představitelů Společnosti i příjemců požadujeme, aby osobní údaje uchovávali v tajnosti. K osobním údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, námitky nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte nás prosím na emailové adrese cerny@screening-solutions.com, kde Váš podnět bude neprodleně řešit Privacy Officer Společnosti Mgr. Leopold Černý.

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci či zpracováváme osobní údaje v rozporu s Nařízením, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00. Pro tyto účely můžete využít oficiální kontaktní e-mail: posta@uoou.cz, tel. číslo: +420 234 665 111 či webové stránky na adrese: www.uoou.cz.

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník