ISO normy 19600 a 37001: účinná pomoc pro vyvinění firem z trestní odpovědnosti

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v srpnu vydalo dlouho očekávanou aktualizaci metodiky k možnostem vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob. Ve srovnání s předchozí verzí je nový materiál mnohem konkrétnější a použitelnější nejen pro praxi orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ), ale i samotných obchodních korporací.

Kromě několika případů posuzování vyvinění právnické osoby soudy a státními zastupitelstvími za dobu účinnosti zákona metodika nově zejména obsahuje poměrně obsáhlou a komplexní pasáž o Compliance management systému (CMS). Ten je charakterizován  obecně jako „funkční systém vzájemně provázaných opatření, který bude přiměřený velikosti organizace, hustotě regulatorních požadavků, internacionalitě a povaze obchodní činnosti, rizikovému profilu a tržnímu prostředí dané právnické osoby a má ošetřovat všechna rizika, jimž je či může být vystavena“. Nejvyšší státní zastupitelství zdůrazňuje význam zavádění CMS do života každé organizace s důrazem na jeho každodenní fungování, užívání a průběžnou aktualizaci.

Funkční CMS je v metodice dáván do přímé souvislosti s reálnými možnostmi vyvinění právnické osoby z její případné trestní odpovědnosti. Z tohoto pohledu musí každá organizace prokázat existenci funkčního systému opatření způsobilých protiprávnímu jednání zabránit, nebo alespoň co nejvíce minimalizovat rizika jeho vzniku. Metodikou je opakovaně zdůrazňováno, že OČTŘ má být v rámci jejich činnosti důsledně zkoumáno, zda je CMS skutečně aplikovaný v každodenním životě organizace, a nikoliv pouhým formálním výčtem opatření a dokumentů, které se do její praxe nikterak nepromítají.

NSZ zcela logicky uvádí, že zákon ani daná metodika nemohou předepisovat, jak a čím konkrétně je třeba vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti dokazovat. Nicméně je hned na několika místech nového materiálu v této souvislosti přímo odkazováno na mezinárodní standardy, konkrétně ISO normy 19600 a 37001. Výslovně je zde uvedeno, že o z pohledu zákona žádoucím přístupu právnické osoby bude vypovídat např. zavedení standardů, audit, resp. certifikace dle těchto ISO norem.

Přijetí těchto standardů samozřejmě žádnou organizaci automaticky nevyviní, půjde však o velmi relevantní okolnost posuzovanou OČTŘ ve směru ke skutečné, nikoliv pouze deklarované, vážnosti snahy implementovat zákonem požadovaná opatření.

Z pohledu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a názoru NSZ se tak ISO normy 19600 a 37001 jednoznačně jeví jako vhodný a velmi efektivní pomocník každé organizace.

Späť na výpis
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník