GDPR - Informační memorandum pro klienty a obchodní partnery

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) společnost Screening Solutions vydává Informační memorandum pro své Klienty a Obchodní partnery, které je v rámci plné transparentnosti všem dostupné na webových stránkách společnosti.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Vážení Klienti a Obchodní partneři,

společnost Screening Solutions s.r.o., IČ: 27120350, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova 15/11, PSČ 110 00 (dále jen „Společnost“), zpracovává v nezbytně nutném rozsahu vaše osobní údaje, a to ve formě vašeho jména příjmenípracovního zařazenítelefonního čísla pracovního e-mailu, za splnění principu minimalizace údajů vsouladu s Článkem 5 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Společnost v souladu s Článkem 4 odst. odst. 9 Nařízení neposkytuje vaše osobní údaje žádným jiným příjemcům, a to ani těm usazeným ve třetích zemích (státy mimo Evropskou unii).

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává vždy pouze na základě konkrétního zákonného titulu (právního základu), ukládá je v souladu s Článkem 5 odst. 1 písm. e) Nařízení ve formě umožňující jejich jednoznačnou identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a chrání je pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

Zákonnými tituly (právními základy) zpracování s jim přináležejícími účely a dobou, po kterou budou osobní údaje uloženy, jsou:

  1. Uzavírání a plnění smluv v souvislosti s poskytováním služeb Společnosti (včetně fáze před uzavřením smlouvy) v souladu s Článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení pro účely realizace podnikatelské činnosti Společnosti, s dobou uložení osobních údajů v délce 10 let od okamžiku zániku smlouvy vycházející z promlčecí lhůty pro případné uplatnění majetkových práv vsouladu s § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
  2. Oprávněné zájmy Společnosti v souladu s Článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení ve formě přímého marketingu (recitál 47 Nařízení) s dobou uložení osobních údajů v závislosti na aktuálnosti zájmu o poskytované služby. Tato doba uložení bude samozřejmě ukončena v případě řádného uplatnění práva Subjektu údajů proti takovému zpracování osobních údajů vznést námitku v souladu s Článkem 21 odst. 2 Nařízením.

V důsledku zpracování osobních údajů máte právo požadovat od Společnosti:

  • přístup k vašim osobním údajům, jež zpracovává, s možností získat potvrzení, zda a jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány (Článek 15 Nařízení),
  • opravu osobních údajů, jež zpracovává, popřípadě jejich doplnění, pokud jsou podle vás nepřesné (Článek 16 Nařízení),
  • výmaz osobních údajůpokud pominou účely, pro které byly shromážděny, resp. zpracovány, popřípadě byly zpracovány protiprávně, nebo byla z vaší strany vznesena námitka vůči zpracování (Článek 17 Nařízení),
  • omezení zpracování osobních údajů, pokud nesouhlasíte s přesností vašich zpracovávaných osobních údajů, zpracování je podle vás protiprávní, ale odmítáte výmaz, popřípadě pominuly účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (Článek 17 Nařízení).

Vůči Společnosti nelze uplatnit právo na přenositelnost v souladu s Článkem 20 Nařízení, neboť znaky zpracování toto ustanovení nenaplňuje – zpracování není prováděno automatizovaně. 

PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST!

Na základě skutečnosti, že Společnost zpracovává vaše osobní údaje i pro účel přímého marketingu, máte vůči tomuto zpracování právo kdykoli vznést námitku a vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány (Článek 21 odst. 2 Nařízení).

Pokud se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Nařízením, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00. Pro tyto účely můžete využít oficiální kontaktní e-mail: posta@uoou.cz, tel. číslo: +420234665111 či webové stránky na adrese: www.uoou.cz.

S jakýmkoliv dotazem, uplatněním práv či připomínkou se na nás neváhejte obrátit, a to nejlépe přímo k Privacy Officerovi společnosti Mgr. Leopoldu Černému (E-mail: cerny@screening-solutions.com), který váš dotaz či podnět bude neprodleně řešit.

 

 

 

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník