/ Trestní odpovědnost právnických osob

Až 71 % firiem nemá identifikované osoby, ktoré jej môžu spôsobiť trestné stíhanie

61 % firiem tvrdí, že má zavedený Compliance program ako nástroj prevencie a eliminácie rizík v kontexte trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Na druhej strane, až 71 % z nich neidentifikovalo vo firme osoby, ktoré po novom – v rozšírenom spektre zodpovedných osôb – môžu spoločnosti spôsobiť trestné stíhanie. Problematikou trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb sa zaoberal prieskum* na European Compliance Forum 2017, v ktorom vyjadrili názor štatutári, zástupcovia vrcholového manažmentu z top slovenských biznis spoločností a organizácií. Prieskum prebieha v online verzii naďalej (https://goo.gl/forms/ybGFxtntgM7R041U2). Svoj názor môžu vyjadriť všetky slovenské firmy a organizácie.

Novelizovaný zákon o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb rozšíril paletu trestných činov i osôb, ktorým po novom prináleží v spoločnostiach trestnoprávna zodpovednosť. Zákon spoločnostiam nepriamo ukladá povinnosť implementovať do vnútorných štruktúr systém preventívnych opatrení, ktoré budú eliminovať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli mať za následok trestný skutok. Zväčša veľké a nadnárodné spoločnosti majú alebo zavádzajú tzv. Compliance programy, ktoré zastupujú spomínané preventívne opatrenia a dotýkajú sa celého spektra zákonov, ktoré súvisia so zákonným podnikaním na slovenskom i európskom trhu.

Na otázku, koľko z opýtaných firiem má zavedený Compliance program odpovedalo kladne 61 % . Čiastočne tak už urobilo 29 % firiem a 9,7 % firiem tento program zavedený nemá.Firmy s Compliance programom ho aplikujú do viacerých úrovní. Najčastejšie ošetrenou oblasťou sú obchodné vzťahy (84 %), nasledujú protikorupčné opatrenia (72 %), opatrenia pre oblasť ľudských zdrojov (60 %) a zhodne (48 %) sú zastúpené opatrenia pre zákonnú hospodársku súťaž a trestné compliance.

Zosúlaďovanie interných postupov a procesov s novou legislatívou firmy riešia firmy rôznorodo: 29 % firiem má samostatne poverenú osobu, ktorá to má v náplni práce, takmer 26 % má na to vytvorené samostatné oddelenie, v 22,6 % prípadov sa tým zaoberá právne oddelenie. Takmer 13 % firiem necháva zosúlaďovanie na jednotlivých oddeleniach a 9,7 % na to využíva služby externých agentúr.

Prevenciou voči trestnej zodpovednosti firiem sa dosiaľ prakticky zaoberalo 61 % z opýtaných firiem. Najfrekventovanejším nástrojom boli interné školenia (63,6 %), 50 % z nich aplikovalo ako prevenciu zavedenie smerníc, 45,5 % ošetrilo procesy výberu a schvaľovania dodávateľov a zamestnancov. Identicky, takmer 32 % firiem využilo ako prevenciu úpravu obchodnej dokumentácie, vnútropodnikovú prípravu na policajné (a iné) razie a nastavenie procesov vyšetrovania interných podvodov.

Na margo prijímacích procesov nových zamestnancov JUDr. Ivan Moroz, riaditeľ Screening Solutions Slovakia, vysvetľuje: V praxi sa bežne stretávame s tým, že firmy nielen že nemajú identifikované osoby, ktoré im môžu spôsobiť problém, ale nemajú ani zavedené HR procesy pri nábore nových zamestnancov, ktoré by im umožnili overovať si informácie o kandidátoch. Takýto štandardizovaný postup, niekedy nazývaný aj pre-employment screening, pritom umožňuje vyhnúť sa problémom a vie aj ušetriť spoločnostiam pomerne veľa peňazí.

Napriek existujúcim preventívnym nástrojom, firmy nemajú vo viac ako dvoch tretinách (71 %) identifikované osoby, ktoré môžu spôsobiť stíhanie právnickej osoby, a to aj na základe reálnej skúsenosti s firemným podvodom. Túto skúsenosť má až 64,5 % opýtaných spoločností. Takmer 58 % z nich má zadokumentovanú krádež majetku, takmer 37 % riešilo spreneveru, 26 % zažilo IT útok (krádež, zneužitie dát) a tiež riešilo interný finančný podvod. 21 % firiem bolo terčom zmanipulovaného obstarávania a toho istého percenta sa týkalo korupčné správanie.

h„Identifikovať možné riziko, ktoré firme v súvislosti s jej podnikaním hrozí, a určiť tzv. kvalifikované osoby, ktoré môžu byť zodpovedné za vznik škody v spoločnosti, sú jednoduchými preventívnymi opatreniami, ktoré manažmentu firmy chránia – ľudovo povedané – nielen peňaženku, ale aj stoličku,“ hovorí Mgr. Sylvia Szabó, partnerka advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Až 84 % percent firiem odlišuje citlivé informácie od ostatných. Preventívne si spoločnosti svoje obchodné tajomstvo chránia zakotvením povinnosti mlčanlivosti v zmluvách každého druhu (80,6 %), označovaním určitých ustanovení alebo dokumentov „tajné“ (64,5 %), školeniami interných zamestnancov (45,2 %), vymedzením osôb s prístupom k citlivým dokumentom (45,2 %), či alertom, ktorý signalizuje kopírovanie väčšieho množstva dát (32,3 %) alebo ich prezeranie (25,8 %).

Za prioritné oblasti, ktorým sa firmy plánujú venovať v kontexte problematiky Compliance(zosúlaďovania ich činností s platnými zákonmi), sú z ich strany považované: nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov (tzv. GDPR – General Data Protection), ktoré vstúpi do platnosti v máji 2018 (48,3 %) a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (27,6 %). V súvislosti s požiadavkami legislatívy firmy začali reálne ošetrovať nasledovné oblasti: 67,7 % rieši GDPR, 58 % kybernetickú bezpečnosť, takmer 55 % firiem rieši zápis do registra partnerov verejného sektora a 45,2 % firiem rieši prevenciu v súvislosti s trestnoprávnou zodpovednosťou právnických osôb.

*Poznámka: Prieskum realizovali v dňoch 18.- 19. mája 2017 organizátori konferencie European Compliance Forum 2017 (advokátska kancelária Ružička Csekes a poradenská agentúra Screening Solutions). Konferencie sa zúčastnilo takmer 100 zástupcov z top slovenských firiem a organizácií. V prieskume boli spoločnosti zastúpené nasledovným pomerom: 19,4 % malých firiem (1 – 25 zamestnancov), 16,1 % stredných firiem (26 – 200 zamestnancov), 64,5 % veľkých firiem (nad 200 zamestnancov).

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/az-71-firiem-nema-identifikovane-osoby-ktore-jej-mozu-sposobit-trestne-stihanie/

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník