Forenzné a investigatívne služby

Forenzný audit

Stali ste sa obeťou podvodného konania?
Forenzný audit umožňuje zaistiť dôkazy, vyčísliť a následne vymáhať spôsobenú škodu.

Riziká, ktoré riešime

 • Zneužívanie pozície v konflikte záujmov za účeľom neoprávneného obohatenia
 • Sprenevera majetku spoločnosti
 • Korupčné konanie zamestnancov alebo obchodných partnerov
Príklad z praxe

Aplikujeme osvedčené postupy forenzných auditov – teda zber, analýzu a vyhodnotenie informácii vo vnútri spoločnosti. Využívame znalostí a skuseností z forenzného auditu a z operatívnych činností. Tento unikátny prístup nám umožňuje identifikovať predchádzajúce neznáme prípady,

napríklad zneužitie pozície v konflikte záujmov, korupcia a požívanie neoprávnených výhod. Pokiaľ disponujete vhodnými internými zdrojmi, sme pripravení poskytnúť metodickú a odbornú podporu a nezávislý dozor nad procesem vyšetrovania.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Forenzné účtovníctvo

  Analyzujeme a vyhodnocujeme dostupné účtovné dokumentácie, vrátane ich prípadnej rekonštrukcie.

 • Dátové analýzy

  Identifikujeme neštandardné transakce, trendy, obsah textových popisov apod.

 • Operatívne činnosti

  Získáváme informácie a dôkazné podklady priamo v záujmovom prostredí.

 • Analýza dodavateľsko-odberatelských vztahov

  Sprehľadníme situáciu a vzájomné väzby medzi zainteresovanými osobami v rámci dodavateľsko-odberatelských vztahov záujmových subjektov.

 • Odkrývanie potenciálnych konfliktov záujmov

  Identifikujeme prípadné skryté väzby zamestnanca alebo jemu blízkých osôb na obchodných partnerov či dodávateľov spoločnosti.

 • Identifikácia páchateľa a kvantifikácia škody

  Investigativnu činnosť smerujeme k odhaleniu konkrétneho páchateľa, zaistenie dôkazných materiálov a vyčíslenie spôsobenej škody pre účely trestného konania.

 • Podpora pre trestné konania a súdne spory

  Zhromaždíme, analyzujeme, vyhodnocujeme a sprehľadňujeme kvalifikované podklady pre trestné konanie alebo obchodno-právne spory.

 • Vedenie vyšetrovacích pohovorov

  Tretia strana zaisťuje profesionalitu a objektivitu pri vedení vyšetrovacieho pohovoru, eliminuje precitlivelosť a kontraverzie.

Naše úspechy

Pre významnú medzinárodnú spoločnosť sme identifikovali interného pachateľa, vyčíslili škodu a zadokumentovali jej rozsah. Spracovali sme dôkazné materiály a pomohli klientovi domôcť sa nápravy na súde v rámci trestného konania.

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Forenzný audit? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník